PieServ: 年付20刀 / 512M内存 / 100G硬盘 / 2T流量 / KVM / 德国

2017.03.20 更新:初始版本
2017.04.13 更新:复活节特价活动,实际内容没什么变化。
2017.07.01 更新:随便看了眼,发现OVZ的100G还有存货,KVM的是卖完了。

商家简介

 • PieServ是一家国外很老牌的VPS服务商,至少从2012年开始已经在做这行了。
  目前主营的数据中心包括洛杉矶、纽约和德国法兰克福。
 • 性价比来看,大硬盘是特点,但是缺点也明显,流量给的比较少,数据中心仅纽约和法兰克福可选。
 • 另外值得一提的是,这家的纽约机房提供免费的DDOS防护(最大20Gbps),至于效果就不清楚了。
 • 退款条件:5天内;支持PayPal,额外IP月付1.75刀

大容量特价

配置 OVZ 100GB KVM 400GB KVM 100GB
内存 512MB 512MB 512MB
核心 1 vCPU 1 vCPU 1 vCPU
硬盘 100 GB 400GB 100GB
流量 800 GB 2 TB 2 TB
端口 1000 Mbit 1000 Mbit 1000 Mbit
IPV4 1x IPv4 1x IPv4 1x IPv4
IPV6 10x IPv6 10x IPv6 10x IPv6
架构 OpenVZ KVM KVM
价格 15刀/年 6刀/月,50刀/年 20刀/年
德国 购买 购买 购买
纽约 购买

特价套餐

配置 OVZ 2GB OVZ 4GB KVM 2GB
内存 2GB 4 GB 2 GB
核心 2 vCPU s 3 vCPU 1 vCPU
硬盘 45GB 20 GB 50GB
流量 1000GB 4 TB 2 TB
端口 1000 Mbit 1000 Mbit 1 Gbit
IPV4 1x IPv4 1x IPv4 1x IPv4
IPV6 10x IPv6 10x IPv6 10x IPv6
架构 OpenVZ OpenVZ KVM
月付 3.5刀 5刀(13刀/季) 7刀
优惠码 ETS0C9XFNJ L6IZ0MQHU5 Y27B87VYIM
洛杉矶 购买 购买
纽约 购买 购买
德国 购买 购买 购买

测试

测试结果

-------------------------
 nench.sh benchmark
 2017-04-13 01:07:33 UTC
-------------------------

Processor:  QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU cores:  1
Frequency:  3392.292 MHz
RAM:     494M
Swap:     511M
Kernel:    Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64

Disks:
vda 100G HDD

CPU: SHA256-hashing 500 MB
  4.034 seconds
CPU: bzip2-compressing 500 MB
  5.848 seconds
CPU: AES-encrypting 500 MB
  3.418 seconds

ioping: seek rate
  min/avg/max/mdev = 27.4 us / 53.6 us / 44.8 ms / 218.2 us
ioping: sequential speed
  generated 26.4 k requests in 5.00 s, 6.44 GiB, 5.28 k iops, 1.29 GiB/s

dd test
  1st run:  34.8 MB/s
  2nd run:  82.3 MB/s
  3rd run:  82.6 MB/s
  average:  66 MB/s

IPv4 speedtests
  your IPv4:  84.201.32.xxxx

  Cachefly CDN:     102.54 MiB/s
  Leaseweb (NL):    22.41 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  3.52 MiB/s
  Online.net (FR):   45.70 MiB/s
  OVH BHS (CA):     3.86 MiB/s

IPv6 speedtests
  your IPv6:  2001:1608:10:xxxx

  Leaseweb (NL):    69.54 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  3.45 MiB/s
  Online.net (FR):   38.22 MiB/s
  OVH BHS (CA):     3.99 MiB/s
-------------------------

测试IP

地点 IP
洛杉矶 104.247.221.70
纽约 185.185.251.113
德国 84.201.32.33